ស្ថិតភូមិអង្គរាយឃុំលេបូរស្រុកត្រាំកក់ ឃុំលាយបូរ មានប្លង់រឹង telegram 077443107 ឬ…

ស្ថិតភូមិអង្គរាយឃុំលេបូរស្រុកត្រាំកក់ ឃុំលាយបូរ មានប្លង់រឹង telegram 077443107 ឬលេខទូរសព្ទ070 67 1299/097 441 9868

At Ang Rei Village, Le Bor Commune, Tram Kok District, Lay Bor Commune, have hard title telegram 077443107 or phone number 070 67 1299/097 441 9868

Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *