ឪកាសចំណេញទិញដីឡូត៍លក់ធូរថ្លៃទំហំ 10M×20M=5500$ លក់ត្រឹមតែ 3500$បញ្ជាក់មានតែក្នុង…

ឪកាសចំណេញទិញដីឡូត៍លក់ធូរថ្លៃទំហំ 10M×20M=5500$ លក់ត្រឹមតែ 3500$បញ្ជាក់មានតែក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះ
ទីតាំងដីនៅខាងលិចផ្សារសាលាលេខ 5តាមផ្លូវជាតិ 138 ពីផ្សារលេខ 5 ចំម្ងាយ 7 ទៅ 8 នាទីប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសទីតាំងដីជាប់នឹងសាលារៀនជាតំបន់ប្រជុំជន
☎️0967863788..
Profit opportunity to buy cheap land size 10M×20M=5500$ sell only 3500$ note only this week
Land location is west of School 5 market on national road 138 from Market 5 7 to 8 minutes only, especially the land location is next to the school in the town area
☎️0967863788..Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *