ឱកាសក្លាយជាសេដ្ឋី3-5ឆ្នាំក្រោយ,បើអ្នកមានលុយហើយចាយ ហ៉ឺហា ជិះឡានទំនើបពេលនេះ,អ្នកអា…

ឱកាសក្លាយជាសេដ្ឋី3-5ឆ្នាំក្រោយ,បើអ្នកមានលុយហើយចាយ ហ៉ឺហា ជិះឡានទំនើបពេលនេះ,អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកក្រវិញ ពេលឡានអ្នកធ្លាក់ថ្លៃ👉តែបើអ្នកទិញអចលនទ្រព្យពេលនេះ ម៉ោងនេះ រឺបោះទុនបញ្ចាំជាមួយខ្ញុំ អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យវ៉ុលលាន3-5ឆ្នាំក្រោយជាក់ជាពុំខាន
Opportunity to become a millionaire 3-5 years from now,if you have money to spend haha drive a supercar now,you can become poor when your car depreciates👉but if you buy a property now,hour or invest with me,you can become a millionaire 3-5years from nowTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *