ឱកាសពិសេសបានមកដល់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូរ។បញ្ចាក់ដីនៅខាងសាលាលេខ …


🤷ឱកាសពិសេសបានមកដល់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានដីជាប់ផ្លូវកៅស៊ូរ។បញ្ចាក់ដីនៅខាងសាលាលេខ 5
🤷ដីដែលមានសក្តានុពលមានការអភិវឌ្ឍន៍ពីគំរោង
🚗មានរថយន្តសំរាប់ជូនភ្ញៀវទៅមើលដីដល់កន្លែង

🤷បង់រំលោះសុទ្ធក៏បាដោយមិនអស់ការប្រាក់មានរយះពេលវែង
🤷 ទិញសម្រាប់ទិកសង់លំនៅឋាន ទិញទិកចំណេញក៏បាន
🤷កាន់តែពិសេសនោះមានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗរាល់ការទិញផ្តាច់ សំរាប់ការធ្វើឯកសារក្រុមហ៊ុនរត់ការជូន
☎️ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទខាងក្រោម
092445108/0963842907/0885448597

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *