កំពង់សោម កណ្តាលក្រុង ក្រោយមាន អូរ ខាងមុខផ្លូវធំ ខ្វាត់ខ្វែង ។ 20*60 Kompong Som,…

កំពង់សោម កណ្តាលក្រុង ក្រោយមាន អូរ ខាងមុខផ្លូវធំ ខ្វាត់ខ្វែង ។ 20*60

Kompong Som, downtown, behind there is Oh, in front of Kwat Kveng main road. 20*60

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *