ចង់ជួលដីទំនេរសំរាប់ ធ្វើកសិកម្ម10ហិកតា មានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ចំងាយ៥០គមពីភ្នំព…

ចង់ជួលដីទំនេរសំរាប់
ធ្វើកសិកម្ម10ហិកតា មានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់
ចំងាយ៥០គមពីភ្នំពេញ
Want to rent vacant land for
Farming 10 hectares with enough water source
20km away from Phnom PenhTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *