ដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខបួនស្ថិតនៅឃុំកំពុងសិលាមាន៨ហិចតារត់ប្លង់រឹង១ការេ១០ដុល្លាដីស្អាត…

ដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខបួនស្ថិតនៅឃុំកំពុងសិលាមាន៨ហិចតារត់ប្លង់រឹង១ការេ១០ដុល្លាដីស្អាតក្បាលជាប់ផ្លូវជាតិ៧០ម៉ែត្
សូមសួរថែមតាមលេខតេឡេក្រាម012779719

Land next to National Road 4, located in Kompong Sela Commune, has 3 hectares, hard title 1 square meter, 10 dollars, clean land, close to national road 30 meters.
Please ask more on telegram 012779719

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *