ដីនឹងផ្ទះលក់ប្រញាប់លុយ ទំហំដី15*80ទំហំផ្ទះ6*15មានបីបន្ទប់គែង ពីច្បារមនមកនៅខាងស្ត…

ដីនឹងផ្ទះលក់ប្រញាប់លុយ ទំហំដី15*80ទំហំផ្ទះ6*15មានបីបន្ទប់គែង ពីច្បារមនមកនៅខាងស្តាំដៃ ចំងាយ200មែត្រពីស្តាតបាល់ទាត់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្លូវជាតិ44 1មែត្រដើរ12500$

Land and house for urgent sale, land size 15*80, house size 6*15, have three rooms, corner from Chabarmon to the right side, 200 meters from football stadium, Kampong Speu province, national road 44, 1 meter walk 12500$

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *