ដីភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកបើមានពីរឡូត៍40×30តម្លៃ24000$ តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានដែរទេ? 0…

ដីភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកបើមានពីរឡូត៍40×30តម្លៃ24000$

តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានដែរទេ? 015844438 telegram

Natural village land in Runta Ek, if there are two lots 40×30, price 24000$

Do your parents want one? 015844438 telegram

Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *