#ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ 20×45 25000$ចរចារ #68គីឡូពីស្ពានច្បារអំពៅ #ទឹកភ្លើងរដ្…

#ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ
20×45
25000$ចរចារ
#68គីឡូពីស្ពានច្បារអំពៅ
#ទឹកភ្លើងរដ្ធ
(#ប្លង់ជាប់ធានាគា) កក់មុនបានមុនបងប្អូន
#ដីមានទីធ្លាស្អាតខ្លាំង
011959808

#ដីលក់ជាប់ទន្លេមេគង្គ
20×45
25000$ negotiable
#68គីឡូពីស្ពានច្បារអំពៅ
#ទឹកភ្លើងរដ្ធ
(#Plot next to the building) Book first get first everyone
#ដីមានទីធ្លាស្អាតខ្លាំង
011959808

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *