ដីលក់បន្ទាន់ទីតាំងនៅក្បែរផ្សារសាលាលេខ 5 ទំហំមាន 5 × 20=2100$និង 10 ×20=3500$(069…


ដីលក់បន្ទាន់ទីតាំងនៅក្បែរផ្សារសាលាលេខ 5 ទំហំមាន 5 × 20=2100$និង 10 ×20=3500$(069486383/0719744075)

Urgent land for sale, located near School No. 5, size: 5 × 20 = 2100$ and 10 × 20 = 3500$ (069486383/0719744075)

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *