ដីលក១ហិតា១២០០០$ ចរចា នៅកោះកុង មាន ១០ហិតា ចង់បានឆាតមក Land for 1 hectare 15,000$ …

ដីលក១ហិតា១២០០០$ ចរចា នៅកោះកុង មាន ១០ហិតា ចង់បានឆាតមក

Land for 1 hectare 15,000$ negotiable at Koh Kong, have 10 hectares, want can chat to me

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *