ដីស្អាត ប្លង់រឹង ទំហំ100mX100m តំលៃ17$/1m2 ចុះពីថ្នល់ជាតិប្រហែល500m ទំនាក់ទំ…

ដីស្អាត ប្លង់រឹង
ទំហំ100mX100m
តំលៃ17$/1m2
ចុះពីថ្នល់ជាតិប្រហែល500m
ទំនាក់ទំនងទិញ
010551000

Clean land, hard title
Size 100mX100m
Price 17$/1m2
About 500m down from national road
Contact to buy
010551000

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *