ដំណឹង ផ្ទះលក់បន្ទាន់ មុខព្រលាន 2ជាន់ តំលៃ $110000 តែ100ម៉ែត្រ ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស…

ដំណឹង
ផ្ទះលក់បន្ទាន់ មុខព្រលាន 2ជាន់ តំលៃ $110000 តែ100ម៉ែត្រ ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សុី (លក់ក្រោមទីផ្សារ)
Tel 087554443
Announcement
Urgent house for sale in front of airport 2 floors price $110000 only 100 meters from Russian Federal Road (sell below market)
Tel 087554443Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *