តើបងប្អូនមានដីលក់នៅ ខណ្ឌដង្កោ តម្លៃត្រឹមតែ10000$ ឬទៅមួយម៉ឺនដុល្លារតិចតួចដែទេ? …

តើបងប្អូនមានដីលក់នៅ ខណ្ឌដង្កោ
តម្លៃត្រឹមតែ10000$ ឬទៅមួយម៉ឺនដុល្លារតិចតួចដែទេ?
បើមានផ្ទះ តម្លៃប្រហែលពីរម៉ឺនដុល្លារចុះក្រោម?
អាចខលមកលេខខ្ញុំបាន
015 878707(ត្រូវការម្ចាស់ដីឬ ផ្ទះផ្ទាល់)

Do you have land for sale in Dongkor district?
The price is only 10,000$ or a little over ten thousand dollars?
What if a house is for about two thousand dollars down?
Can call my number
015 878707 (Need a landlord or own house)

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *