តោះបងអូនណាខ្លះមានបញ្ហាលើសខ្លាញ់ មិនថាខ្លាញ់នៅ បឿរករ ដើមដៃ ភ្លៅ មុខ ក្បាលពោះ…


🍀តោះបងអូនណាខ្លះមានបញ្ហាលើសខ្លាញ់ មិនថាខ្លាញ់នៅ
👉បឿរករ
👉ដើមដៃ
👉ភ្លៅ មុខ
👉ក្បាលពោះ
🍀ស្រកបានទាំងអស់ ខមមិនមក អ្នកគ្រូប្រាប់វិធី👌👇💕
🍀 Who have problem with obesity, no matter how fat you are
👉Believe in the neck
👉 palm tree
👉 Thighs, face
👉 belly fat
🍀Lose weight all. Comment here. Teacher will tell you the way. 👌👇💕Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *