បេីអូនថាបងបង់មុន3000$រួចបង់រំលស់ជាមួយធនាគារបងគិតមិច? តម្លៃពេញ23999$ (ប្លង់រឹងប…

💓បេីអូនថាបងបង់មុន3000$រួចបង់រំលស់ជាមួយធនាគារបងគិតមិច?
💯តម្លៃពេញ23999$
💯(ប្លង់រឹងបំបែកក្បាលដី)
🎊ទីតាំងកំបូលក្រុងភ្នំេញ
📲 0968886220
📲 0976623804
🙏🏼សូមអរគុណ
💓If I say I will pay 3000$ first and then pay installment with my bank, what do you think?
💯Full price 23999$
💯 (Hard title breaks the ground)
🎊 Location at the roof of Phnom Penh city
📲 0968886220
📲 0976623804
🙏🏼Thank you so muchTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *