ផ្ទះនឹងដីលក់ ទីតាំងសង្កាត់១ ទំហំដី 1350 M2 តំលៃ 2xxxxx$ចចារ ពត៌មានលំអិត 016…

🏠ផ្ទះនឹងដីលក់
👉ទីតាំងសង្កាត់១
👉ទំហំដី 1350 M2
👉តំលៃ 2xxxxx$ចចារ
👉ពត៌មានលំអិត
☎️016949387
Telegram 089240005
🏠House and lot for sale
👉Location at District 1
👉Land area 1350 M2
👉 Price 2xxxxx$ negotiable
👉Details
☎️016949387
Telegram 089240005Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *