#ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារ ទីតាំង : ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម Tel : 093 21 79 89 (…

#ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារ
ទីតាំង : ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
Tel : 093 21 79 89 (ម្ចាស់ផ្ទាល់)

#ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារ
Location: Steung Trong District, Kampong Cham Province
Tel : 093 21 79 89 (Direct owner)

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *