ពីមុន ពូស្នា លេងទឹកលិចពិភពលោកផ្អើលអស់ឋានទាំង៣,ឥលូវOLលេងមួយក្តាំងកើបលុយ តោះបងប្អូ…

ពីមុន ពូស្នា លេងទឹកលិចពិភពលោកផ្អើលអស់ឋានទាំង៣,ឥលូវOLលេងមួយក្តាំងកើបលុយ តោះបងប្អូន ឈប់លក់ដី/ផ្ទះ ឈប់រកស៊ីអីទៅ នាំគ្នាភ្នាល់ចាក់បាល់OL បានការប្រាក់កប់មេឃ 1ថ្ងៃ=310% ១ខែការប្រាក់ជិត10000% ចុះ១ឆ្នាំប៉ុន្មាន ? ខ្ញុំលក់ខ្ទេចខ្ទី ឈប់រកស៊ី ទៅចាក់ដែរហើយ
In the past, Pusna used to play flood the world shocked all 3 positions, now OL plays a lot to earn money. Let’s stop selling land/house, stop doing business. Let’s bet on OL to get a huge interest. 1 day=310% 1 month, almost 10000% interest. How about 1 year? I sell crumbs. Stop business and go to inject too.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *