#មានលក់ពូជត្របែកម្រេចសាច់ស្រួយងាយផ្លែ ដេីមស្អាតមានមែកច្រេីន បងៗចាប់អារម្មណ៍ …

#មានលក់ពូជត្របែកម្រេចសាច់ស្រួយងាយផ្លែ
ដេីមស្អាតមានមែកច្រេីន បងៗចាប់អារម្មណ៍
កម្ម៉ង់បានចូលស្តុកថ្មីៗ
💌📲095528245/0964358511(តេលេក្រាម)
#មានលក់ពូជត្របែកម្រេចសាច់ស្រួយងាយផ្លែ
Beautiful tree with many branches, anyone interested?
Can order, new stock arrived
💌📲095528245/0964358511(telegram)Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *