ម្ចាស់គុនលុយខ្លាំង ដី 5X12 នៅកណ្តាលស្ទឹង ផ្លូវ30មែត្រ តំលៃ 5400$ The owner has…

ម្ចាស់គុនលុយខ្លាំង ដី 5X12 នៅកណ្តាលស្ទឹង ផ្លូវ30មែត្រ
តំលៃ 5400$

The owner has a lot of money, 5X12 land in Kandal Steung, road 30 meters.
Price 5400$

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *