លក់ដីចប់ផ្លូវក្បាល200ម៉ែតបណ្តោយ700ម៉ែតនៅភូមិស្រែរនាម.ឃុំឃ្សឹម.ស្រុកស្នួល.ខេត្តក្…

លក់ដីចប់ផ្លូវក្បាល200ម៉ែតបណ្តោយ700ម៉ែតនៅភូមិស្រែរនាម.ឃុំឃ្សឹម.ស្រុកស្នួល.ខេត្តក្រចេះ.ដីមានរបងរួចជាស្រាច់លក់ក្នុងដំលៃយ.3800$.ក្នុងមួយហាត់0973386331។

Sell land with 200 meters long road 700 meters in Sre Naam village. Ksem commune. Snoul district. Kratie province. Land with fence for sale at a reasonable price. $3800 In one practice 0973386331

Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *