ស្នើសុំaddmind លុបបុគ្គលមួយចំនួនដែលផុសខុសពីគោលការក្នុងគ្រុបលក់ដី Request addmind…

ស្នើសុំaddmind លុបបុគ្គលមួយចំនួនដែលផុសខុសពីគោលការក្នុងគ្រុបលក់ដី

Request addmind to delete some people who post different from policy in the land selling group

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *