ចង់បានដីនៅសៀមរាបនៅជាប់ផ្លូវមានបង្គោលភ្លើងសំរាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហមកបានតម្លៃសមរម្យ Wa…

ចង់បានដីនៅសៀមរាបនៅជាប់ផ្លូវមានបង្គោលភ្លើងសំរាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហមកបានតម្លៃសមរម្យ
Want land in Siem Reap next to the road with electric poles for the family road, please come with reasonable price.Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *