ដីខ្ញុំលក់នៅទល់មុខរោងចក្រនៅជាប់ផ្សារតែម្តង10×20លក់តែ20,000$ សុខចិត្តខាត10,000$លក…

ដីខ្ញុំលក់នៅទល់មុខរោងចក្រនៅជាប់ផ្សារតែម្តង10×20លក់តែ20,000$ សុខចិត្តខាត10,000$លក់យកលុយបន្ទាន់ៗទៅកក់ដីគេផ្សេងទៀត (ថតចំពេលកម្មករចូលធ្វើការ)បញ្ជាក់ដីគេជាប់នឹងគេលក់30,000$ជាង
https://maps.app.goo.gl/Pwv3J8s99fyZJQJt8

My land is for sale in front of the factory next to the market. 10×20, sell for only $20,000. Willing to lose 10,000$. Sell to get money urgently to reserve other land (taken when the workers go to work). Note that the land is next to others, selling for more than $30,000.
https://maps.app.goo.gl/Pwv3J8s99fyZJQJt8

Translated from Khmer

May be an image of 3 people, motorcycle and outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *