ដីជិតផ្លូវជាតិលេខ 5 ជាប់ផ្លូវក្រសួរលេខ 144 ក្រវ៉ាត់ព្រលានយន្តហោះក្រុងកំពង់ឆ្នាំង…

ដីជិតផ្លូវជាតិលេខ 5 ជាប់ផ្លូវក្រសួរលេខ 144 ក្រវ៉ាត់ព្រលានយន្តហោះក្រុងកំពង់ឆ្នាំង។
0715222033

Land near National Road 5 next to Krosour Road 144, Kampong Chhnang Airport.
0715222033

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *