ដីនៅភ្នំពេញ ក្បែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្រុះកំបូល ទិញភ្លាម អាចសាងសង់បានភ្លាមៗ 5m x 22m…

ដីនៅភ្នំពេញ ក្បែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចម្រុះកំបូល
💥ទិញភ្លាម អាចសាងសង់បានភ្លាមៗ 5m x 22m ផ្តល់ជូនប្លង់រឹង 100%
☎️ 017600211-070777352
Land in Phnom Penh near the comprehensive economic zone
💥Buy now, can build immediately, 5m x 22m, provide hard title 100%
☎️ 017600211-070777352Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *