ដីភូមិលក់ធូថ្លៃ28000$ចរចារទីតាំងល្អជាប់ផ្លូវជាតិទទឹង20ម៉ែតបណ្តោយ50ម៉ែតប្លង់រឹងទី…


ដីភូមិលក់ធូថ្លៃ28000$ចរចារទីតាំងល្អជាប់ផ្លូវជាតិទទឹង20ម៉ែតបណ្តោយ50ម៉ែតប្លង់រឹងទីតាំងភូមិកោះថ្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ
☎️017536227 / 0975762144
Village land for sale at a reasonable price of 28000$ can negotiate. Good location near national road. Width 20 meters, length 50 meters. Hard title. Location: Koh Tmor Village, Tbong Khmum Province.
☎️017536227 / 0975762144Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *