ដីលក់ជិតរោងចក្រ១ឡូតិ៍(975$)ប្លង់រឹងលក់ជូនមានកំណត់ជាតំបន់ឧស្សាហកម្មស្រួលបើកអាជីវក…

ដីលក់ជិតរោងចក្រ១ឡូតិ៍(975$)ប្លង់រឹងលក់ជូនមានកំណត់ជាតំបន់ឧស្សាហកម្មស្រួលបើកអាជីវកម្មឬទិញទុកចំណេញក៏បានសូមខលមកឥឡូវនេះនឹងទទួលបានប្រមូ៉សិនបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ
Land for sale near the factory, 1 lot (975$) title is limited to industrial area, easy to open business or buy for profit. Call now and get promotion discount immediately.Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *