ដីលក់នៅខេត្តកំពុងស្ពឺ ដីភូមិស្អាត 1.5kmពីផ្លូវជាតិលេខ4 (ប្រហែល70kmពីភ្នំពេញ) …


✅ដីលក់នៅខេត្តកំពុងស្ពឺ
✅ដីភូមិស្អាត 1.5kmពីផ្លូវជាតិលេខ4 (ប្រហែល70kmពីភ្នំពេញ)
✅ក្បាល30m x 70m (កាត់ឈ្មោះដល់ស្រុក)
✅ស្ថិតនៅភូមិទី1ត្រពាំសង្កែ ឃុំ ត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
☎️ 016 576957 /085 395656
✅ Land for sale in Kompong Speu province
✅Nice village land 1.5km from National Road 4 (approximately 70km from Phnom Penh)
✅ Head 30m x 70m (Cut name to the district)
✅Located at the 1st Village, Traeng Troyeng Commune, Phnom Srouch District, Kampong Speu Province.
☎️ 016 576957 /085 395656Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *