,ដីលក់នៅជិតផ្សារ រំលោះសុទ្ធ 30 ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ 5m×20m តម្លៃ1350$ 10m×20m ត…


📢,ដីលក់នៅជិតផ្សារ💥
✅រំលោះសុទ្ធ 30 ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ💥
✅5m×20m តម្លៃ1350$
✅10m×20m តម្លៃ2100$
✅20m×20m តម្លៃ3900$
✅20m×50m តម្លៃ9750$
✅(ប្លង់រឹង💯)ព័ត៌មានបន្ថែម👇
0715581871/078343736,Telegram
📢,Land for sale near the market💥
✅ Installment 30 dollars a month💥
✅5m×20m price 1350$
✅10m×20m price 2100$
✅20m×20m price 3900$
✅20m×50m price 9750$
✅(Hard title 💯) More info 👇
0715581871/078343736,TelegramTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *