ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំងម្ចាស់គុណលុយ ទំហំ600មែតការេរមានផ្លូវចូល6មែត លក់តែ43000$ចរចា …

ដីលក់បន្ទាន់ខ្លាំងម្ចាស់គុណលុយ
ទំហំ600មែតការេរមានផ្លូវចូល6មែត
លក់តែ43000$ចរចា
នៅសៀមរាបភូមិក្របីរៀល
លេខទំនាក់ទំនង0969401364/0977753976
មានបងរកភ្ញៀវមកទិញអោយ3%

Land for sale urgently, owner of money
Size 600 square meters with 6 meters entrance
Sell only 43000$ can negotiate
In Siem Reap, Buffalo Village
Contact number 0969401364/0977753976
Someone is looking for customers to buy for me 3%

Translated from KhmerAuthor: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *