ដីលក់ឡៃឡុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ10*20ផ្លូវ 12 ម៉ែត្រតម្លៃ40000ឡៃឡុង22000$សម្រាប់តែអ្នកទិញ…

ដីលក់ឡៃឡុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ10*20ផ្លូវ 12 ម៉ែត្រតម្លៃ40000ឡៃឡុង22000$សម្រាប់តែអ្នកទិញផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ012580971
Land for sale at Khan Prek Pnov 10*20 road 12 meters price 40000 sale 22000$ only for direct buyers 012580971Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *