#ដើមឈើអែម ជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានក្លិនឈ្ងុយដែលគេនិយមយកធ្វើជាគ្រឿងទេសដើម្បីបន្ថែម…

🌳#ដើមឈើអែម ជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានក្លិនឈ្ងុយដែលគេនិយមយកធ្វើជាគ្រឿងទេសដើម្បីបន្ថែមក្លិនឈ្ងុយក្នុងអាហារនិងភេសជ្ជះ​ផ្សេងៗកម្មង់បាន
💌📲095528245/0964358511(តេលេក្រាម)!
🌳#Sweet tree is a type of aromatic plant that is popular to use as spices to add flavor to food and drinks, can order
💌📲095528245/0964358511(telegram)!Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *