ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់បុរី ប្រាក់ខែ 300$ មានអាហារមួយពេល 2.5$ 017914355 (T…

ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់បុរី
ប្រាក់ខែ 300$
មានអាហារមួយពេល 2.5$
017914355 (Telegram)

Required staff in borey sales
Salary 300$
Have a meal 2.5$
017914355 (Telegram)

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *