ត្រូវការអ្នកធ្វេីការងារក្រៅម៉ោងជាច្រេីននាក់​ រយៈពេល​3ខែ​ទទួលបាន(1ពាន់ពីរយដុល្លា​…

ត្រូវការអ្នកធ្វេីការងារក្រៅម៉ោងជាច្រេីននាក់​ រយៈពេល​3ខែ​ទទួលបាន(1ពាន់ពីរយដុល្លា​$) ខមិន(ok) ខាងក្រោម​ ឬឆាតមកFacebook ផ្ទាល់​មកបាទ
បញ្ជាក់៖​មិនចេះអក្សរក៏អាចធ្វេីបាន​ កន្លែងធ្វេីការនៅផ្ទះខ្លួនឯង

Need many part-time workers for 3 months will get (1 thousand two hundred dollars) Comment (ok) below or chat to Facebook directly.
Note: can do not know how to write. Workplace at your own home

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *