ទំហំ54×650រឺ35269m2 ទីតាំងស្ទឹងត្រែង(អូពងមាន់) ប្លង់រឹង100% តម្លៃបន្ទាន់ត្រឹម…

📄ទំហំ54×650រឺ35269m2
💒ទីតាំងស្ទឹងត្រែង(អូពងមាន់)
📑ប្លង់រឹង100%
💸តម្លៃបន្ទាន់ត្រឹមតែ24000$
សួរថាចាំកាលទៀត
💬ពត៏បន្ថែមសូម
📱097 662 3804
📱096 888 6220
🙏សូមអរគុណ
📄Size 54×650 or 35269m2
💒 Location: Steung Treng (Opong Mon)
ង់ 100% hard title
💸 Urgent price only 24000$
What are you waiting for?
💬More information please contact us
📱097 662 3804
📱096 888 6220
🙏 thank you so muchTranslated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *