បញ្ចុះតម្លៃពិសេស2000$ ផ្លូវជាតិ41ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៤មាន500$ ក្លាយជាម្ចាស់ដី 067235…


💖💖បញ្ចុះតម្លៃពិសេស2000$ ផ្លូវជាតិ41ក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៤មាន500$ ក្លាយជាម្ចាស់ដី
☎067235985
☎085821641
💖 💖 Special discount 2000$ National Road 41, Belt 2nd City, 500$ become land owner
☎067235985
☎085821641Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *