បាទសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគម្រោងដីឡូតិ៍ថ្មីត្រៀមបើកលក់ហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនហ…

🎉🎉បាទសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគម្រោងដីឡូតិ៍ថ្មីត្រៀមបើកលក់ហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាពិសេសគឺនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិសាលារៀនសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជប៉ុនកម្ពុជាបើពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបាន🎉🎉
🎊🎊093869047🎊🎊
🎊🎊0887978016🎊🎊
🎉 🎉 Hello everyone, the new land project is ready to open for sale. If you are interested, especially it is next to the national road, Japan secondary school, Cambodia. If you and your parents are interested, you can contact us 🎉 🎉
🎊🎊093869047🎊🎊
🎊🎊0887978016🎊🎊Translated from Khmer
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *