ផ្ទះលក់បន្ទាន់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ចុះពីផ្លូវកៅស៊ូត30 ម៉ែត្រ បន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹកប3…

ផ្ទះលក់បន្ទាន់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ចុះពីផ្លូវកៅស៊ូត30 ម៉ែត្រ បន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹកប3 លក់ 34000$ tell 017887474/098887474

Urgent house for sale in Battambang, down from rubber road 30 meters, 2 bedrooms, 3 bathrooms, sell 34000$ tell 017887474/098887474

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *