មានដីលក់ក្រោមទីផ្សារនៅឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដីនៅជិតសាលាឃុំអូសោមតែម្ដង…

មានដីលក់ក្រោមទីផ្សារនៅឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដីនៅជិតសាលាឃុំអូសោមតែម្ដងទិញយកធ្វេីចំការក៏បានធ្វេីជារីសតក៏បាន ទំហំដី១ហិតតាជាង 070232528

Land for sale under the market at Osom Commune, Veal Veng District, Pursat Province, near Osom Commune School, can be bought for farming or resort, land size is about 1 hectare 070232528

Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *