មានបងប្អូនណាត្រូវការថ្មរូបផ្កាចឹងអត់បាទ បើត្រូវការឆាតមកបាទ Does anyone need a fl…

មានបងប្អូនណាត្រូវការថ្មរូបផ្កាចឹងអត់បាទ បើត្រូវការឆាតមកបាទ

Does anyone need a flower shaped stone like this? If needed, please chat to me.

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *