មានបងប្អូនណា ត្រូវការដីនៅផ្សារសេះស ខេត្តកែបទេ ខ្ញុំមាន4ប្លង់ មានប្លង់រឹងទាំងអស់ …

មានបងប្អូនណា ត្រូវការដីនៅផ្សារសេះស ខេត្តកែបទេ ខ្ញុំមាន4ប្លង់ មានប្លង់រឹងទាំងអស់ បច្ចុប្បន្នគេកំពុងធ្វើផែ ត្រូវការលក់បន្ទាន់
អនាគត គេអាចរើផ្សារក្តាម មកនៅទីនេះវិញ
012670898 /012420071/093302569

Does anyone need land at Ses Sor market, Kep province? I have 4 plots with hard title. Currently, they are building a port. Need to sell urgently.
In the future, they can move the crab market to come back here.
012670898 /012420071/093302569

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *