មានលក់ដូងគ្រប់ប្រភេទដូចជា!! ដូងតឿក្រអូប ដូងតឿភ្លើង ដូងតឿខ្ទិះ ដូងតឿទឹកផ្អែម …

👉មានលក់ដូងគ្រប់ប្រភេទដូចជា!!
🌴ដូងតឿក្រអូប
🌴ដូងតឿភ្លើង
🌴ដូងតឿខ្ទិះ
🌴ដូងតឿទឹកផ្អែម
🌴ដួងកប៉ាល់
🌴ដូងតុកកែ
👉ដាំមិនរើសដី.ពូជនាំចេញពីថៃ💯
.មានសេវ៉ាដឹកជញ្ជូន2️⃣5️⃣ខេត្ត.ក្រុង.
📞☎️0979532373/0965245730
👉Have all kinds of coconuts like!!
🌴 Coconut short fragrant
🌴 Coconut short fire
🌴 Coconut Shortcake
🌴 Coconut short sweet water
🌴 Ship’s heart
🌴 Coconut Lime
👉Plant without picking soil. Uncle imported from thailand 💯
. Delivery service to 2️⃣5️⃣provinces. City.
📞☎️0979532373/0965245730Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *