មេៗជួយលក់ដីមួយកន្លែងផងដាច់ជូនបីភាគរ ទីតាំងចុះពីរង្វង់មូលគួរស្រូវ 2 គីឡូ ទំហំដី40…

មេៗជួយលក់ដីមួយកន្លែងផងដាច់ជូនបីភាគរ ទីតាំងចុះពីរង្វង់មូលគួរស្រូវ 2 គីឡូ ទំហំដី40*90(0318888530)
Boss, please help to sell a land, three parts of it. Location is down from Kour Srov roundabout, 2 kg. Land size 40*90 (0318888530)Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *