លក់ដោយប្រើបេះដូង ជូនអតិថិជន 089575996 telegram នៅចោមចៅ ទំហំ 11*20m ចំងាយ3 នាទីពី…

លក់ដោយប្រើបេះដូង ជូនអតិថិជន 089575996 telegram នៅចោមចៅ ទំហំ 11*20m ចំងាយ3 នាទីពីស្ពានអាកាសចោមចៅ ផ្លូវមកវែងស្រេង

Sell with heart to customer 089575996 telegram at Chom Chao size 11*20m distance 3 minutes from Chom Chao airport road to Veng Sreng

Translated from KhmerLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *