ល្អនោះល្អមុខ 130×20 កាត់ចំណីផ្លូវហើយជាប់ផ្លូវគ្រោះក្រហមពុះបែកជា4មកពីភ្នំពេញ 66 គ…

ល្អនោះល្អមុខ 130×20 កាត់ចំណីផ្លូវហើយជាប់ផ្លូវគ្រោះក្រហមពុះបែកជា4មកពីភ្នំពេញ 66 គីឡូកំពង់ឆ្នាំង
Telegram 017885717
Good, good, front 130×20, cut the food on the road and stuck to the red road, split into 4 from Phnom Penh 66 kg to Kompong Chhnang
Telegram 017885717Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *