សូមពឹងបងប្អូន ក្នុងគ្រុប ជួយស៊ែរផង ចោលលួចឡានក្នុងបូរី ភិពភថ្មី គួស្រូវ 2 កាលពីម…

សូមពឹងបងប្អូន ក្នុងគ្រុប ជួយស៊ែរផង ចោលលួចឡានក្នុងបូរី ភិពភថ្មី គួស្រូវ 2 កាលពីមិញ នៅម៉ោង 12pm ទៅម៉ោង 1:30pm
☎️ 077886678
សូមអរគុណ🙏🙏🙏
I ask everyone in the group to help share. Car was stolen in Borey Phiphop Thmey, Kursrov 2 yesterday from 12pm to 1:30pm.
☎️ 077886678
Thank you 🙏🙏🙏Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *