សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំមានដីលក់បន្ទាន់ទំហំ 5×21ស្តិតនៅខាងកេីតផ្លួវ51 ។ជាដីខ្ញុំផ្ទាល់…

សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំមានដីលក់បន្ទាន់ទំហំ 5×21ស្តិតនៅខាងកេីតផ្លួវ51 ។ជាដីខ្ញុំផ្ទាល់ លក់ដាច់8000$ ប្លង់ទុន។

Hello everyone I have urgent land for sale 5×21 acres east of plough 51. It’s my own land. Sell 8000$ investment plan.

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *